Celem ogólnym Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinom wieloproblemowym, osobom niepełnosprawnym i starszym oraz prowadzenie edukacji różnych grup społecznych.

Stowarzyszenie "Promyk" Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku ul. Armii Krajowej 1 realizuje zadania statutowe własne i zlecone.

Zadaniami własnymi są:

 • prowadzenie Stołówki,
 • prowadzenie Wtorkowego Klubu Seniora.

Zadaniami zleconymi przez Burmistrza Miasta Kłodzka są:

 • prowadzenie usług opiekuńczych w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta Kłodzka,
 • prowadzenie Klubów Senior + przy ul. Armii Krajowej 1 oraz przy ul. Łukasińskiego 43,
 • prowadzenie Klubu „Droga do trzeźwości” realizowanego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Stowarzyszenia zostało zarejestrowane w KRS w dniu 03.07.2014 pod nr 0000515688.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 1. Prezes Zarządu - Sylwia Budzioch-Nowak
 2. Wiceprezes Zarządu - Teresa Kierot
 3. Sekretarz Zarządu - Teresa Budzioch
 4. Skarbnik Zarządu - Ryszard Jastrzębski
 5. Członek Zarządu - Józef Grzybalski
 6. Członek Zarządu - Mariusz Jastrzębski

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący Komisji - Józef Pinkas
 2. Członek Komisji - Halina Zielińska
 3. Członek Komisji - Krystyna Bernaczek